Header Ads

สค. เปิดรับสมัครผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เข้าประกวดรางวัล ELMA 2019


        

         กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์เข้าประกวด รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ
ELMA 2019 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารจัด
การโลจิสติกส์ 
          โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้า (Transportation Services) 2. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing
Services) 3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ
ตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding Services or Customs Brokerage
Services) และ 4. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics
Services :3PL)
         ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.tradelogistics.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 083 023 1771 E-mail:
elmaaward@gmail.com ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย hfng. ขับเคลื่อนโดย Blogger.