Header Ads

กนอ.ผนึกบิ๊กบราเธอร์รายใหญ่ในนิคมฯอมตะชิตี้ชลบุรี


กนอ. ผนึก บิ๊กบราเธอร์รายใหญ่กว่า 10 องค์กร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ชลบุรี ลงนามขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต พร้อมเป็นพี่เลี้ยงแนะSMEs- สตาร์ทอัพ มีเทคนิคต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างจุดเด่น เพิ่มมูลค่า ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนเสริมแกร่งธุรกิจรับการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออก   
ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่ากนอ.ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ระหว่าง กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (Big Brother) จำนวน 10 องค์กร ประกอบด้วย สถาบันไทย-เยอรมัน, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัดบริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด,                  บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด,บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด,         บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จํากัด, บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย โดยเป้าหมายการลงนามในครั้งนี้เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกัน                            ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ SMEsและ Start up ให้เข็มแข็ง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งธุรกิจยุคใหม่ อำนวยความสะดวก และหาแนวทางช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ                    ให้แก่ภาคเอกชนและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตฯในครั้งนี้ กนอ.และกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง (Big Brotherจะให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนไม่เพียงแต่ SMEs และ Startup แต่ยังรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ด้วย ทั้งในรูปแบบการให้คำแนะนำในด้านต่างๆเพื่อต่อยอดธุรกิจให้สามารถปรับตัวสู่อุตสาหกรรมในอนาคตได้ ผ่านช่องทางศูนย์ SMEs Industry Transformation Centerหรือ ศูนย์ SMEs–ITC ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี โดยพร้อมให้คำปรึกษาใน           ด้านต่างๆ อาทิ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ การต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบซอฟท์แวร์ เป็นต้น
ที่กับ Big Brother และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Co-Working Space ภายในศูนย์ SMEs ITC โดยมี                      Big Brother ร่วมเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่การผลิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการการตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์ความรู้สำคัญในการยกระดับธุรกิจรายย่อยที่มีศักยภาพอยู่แล้วให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งทางธุรกิจ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดขนาดใหญ่ได้ในอนาคต จึงคาดว่าจะได้รับความสนใจจาก SMEs Startup และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย hfng. ขับเคลื่อนโดย Blogger.