กรมศุลกากร เผยผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า

กรมศุลกากรได้จัดทำโครงการ การศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study :TRS) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งขององค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ในการวัดประสิทธิภาพของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการนำเข้าหรือส่งออก โดยในที่ประชุมคณะคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน (ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committeee: ATF-JCC) ครั้งที่ 10 ในเดือนมกราคม 2561 ได้มอบหมายกรมศุลกากรทำการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study: TRS) และส่งมอบผลการศึกษาให้สถาบันวิจัยอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia : ERIA) เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาต้นทุนทางธุรกรรมต่อไป รวมถึงนำเสนอผลการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าต่อบุคคลภายนอก
โดยมีการรายงานการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางของ WCO ที่ต้องศึกษาระยะเวลาที่ใช้การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าและขาออกทางทะเล และทางอากาศ ดังนี้
1. ทำการศึกษา ณ ท่าเทียบเรือ C1, C2, A3 และ B5 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
2. ทำการศึกษา ณ คลังสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (คลังสินค้า TG) และ คลังสินค้าบริษัท ดับบลิวเอฟเอส พีจี คาร์โก้ จำกัด (คลังสินค้า BFS) สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รวมถึงให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่อง (เวลา 8.30 – 16.30 น.) โดยได้จัดเก็บข้อมูล ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2561 และทำการจัดเก็บข้อมูล ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561