กนอ.เตรียมปั้นวิสาหกิจบริการรอบนิคมฯ SEZ

กนอ.ผุดแผนสร้าง “วิสาหกิจบริการภาคอุตสาหกรรม” ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่โดยรอบ 3 นิคมฯ เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ( SEZ) ผนึกพันธมิตร ส.อ.ท. และระดับจังหวัด เดินหน้าโครงการ ปี 62-64 นำร่อง 23 ชุมชน กว่า 450 คน เข้าอบรมฝึกทักษะเพิ่มมาตรฐานรับการขยายตัวอุตสาหกรรมในอนาคต
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า นโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในระดับชุมชน หรือ วิสาหกิจชุมชน เป็นแผนงานที่กนอ. ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว ตาก และ สงขลา โดย กนอ.ได้ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น สถาบันอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank) และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เป็นต้น ในการดำเนินงาน“โครงการวิสาหกิจบริการภาคอุตสาหกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมใน SEZ” ที่จะเข้าไปพัฒนาทักษะงานบริการภาคอุตสาหกรรมให้กับชุมชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวจะเริ่มในปี 2562 -2564 มีเป้าหมายที่จะพัฒนาชุมชน จำนวน 23 ชุมชน 450 คน แบ่งออกเป็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 ชุมชน 150 คน จังหวัดตาก จำนวน 7 ชุมชน 150 คน และจังหวัดสงขลา จำนวน 7 ชุมชน 150 คน ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทักษะการบริการใน 4 กลุ่มและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนบริการภาคอุตสาหกรรมในนิคมฯSEZ ที่ได้มาตรฐานการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ประกอบด้วย 1.กลุ่มรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 2.กลุ่มคนสวน 3.กลุ่มแม่ครัว และ 4.กลุ่มพนักงานขับรถรับส่งภายในโรงงาน โดย กนอ.และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะร่วมเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและฝึกอบรมให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กนอ.จะคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบนิคมฯเข้ารับการอบรมเสริมทักษะอาชีพ ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการประเมินโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้ที่ผ่านการสอบประเมินจะได้รับใบประกาศวิชาชีพที่จะเป็นเครื่องการันตีในการสร้างงาน สร้างอาชีพในลักษณะเอสเอ็มอีได้ โดยสามารถกู้เงินกับธนาคารออมสินเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจชุมชนได้ ทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนด
“การดำเนินงานโครงการดังกล่าว กนอ.มั่นใจว่าจะสามารถยกระดับวิสาหกิจบริการภาคอุตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรมและเกิดขึ้นในระบบให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมตรงต่อความต้องการใช้บริการซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง”นางสาวสมจิณณ์ กล่าว
สำหรับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายใน 3 จังหวัด แบ่งออกเป็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 ชุมชน ในตำบลป่าไร่ ซึ่งมี 1,569 ครัวเรือน คิดเป็น 6,572 คน อาทิ ชุมชนบ้านโคก ชุมชนบ้านป่าไร่ ชุมชนบ้านหนองหญ้าเมย ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ชุมชนภูน้ำเกลี้ยง เป็นต้น
ในจังหวัดตาก มีจำนวน 7 ชุมชน ในพื้นที่ตำบลท่าสายลวด ซึ่งมี 1,569 ครัวเรือน ประชากร 3,619 คน อาทิ ชุมชนบ้านแม่ตาว ชุมชนบ้านริมเมย ชุมชนบ้านท่าอาจ ชุมชนบ้านหนองกิ่งฟ้า และชุมชนวังตะเคียนใต้ เป็นต้น และจังหวัดสงขลา มีจำนวน 7 ชุมชน ในพื้นที่ตำบลสำนักขาม 6,745 ครัวเรือน คิดเป็นประชากรอยู่ 13,752 คน อาทิ ชุมชนบ้านสำนักขาม ชุมชนบ้านด่านนอก ชุมชนบ้านหน่ำฮั้ว ชุมชนบ้านทับโกบและชุมชนไทย-จังโหลน เป็นต้น