“อธิรัฐ ” เร่งการท่าเรือฯ ปลุก”ท่าระนอง”เชื่อมกลุ่ม BIMSTEC

“อธิรัฐ “ เร่งรัดการท่าเรือ เดินหน้าแผนงานทางการตลาดและการสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม BIMSTEC ขับเคลื่อนนโยบายที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโอกาส ในการพัฒนาเส้นทางเดินเรือเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือระนอง (ทรน.) กับท่าเรือในกลุ่มประเทศ BIMSTEC

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทท. ได้มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ ทรน. เชื่อมโยงการค้าการลงทุน และพัฒนาเส้นทางการเดินเรือกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกของประเทศ สนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ที่จะส่งเสริมให้การขนส่งสินค้าไปยังเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ให้สะดวกรวดเร็วและประหยัดต้นทุนมากขึ้น และสามารถช่วยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน เป็นฐานการผลิตและส่งออก สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กทท. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับระหว่าง ทรน. กับ ท่าเรือ Chennai Container Private Limited (DP World) ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการท่าเรือและ โลจิสติกส์รายใหญ่ที่สุดของโลก มีท่าเรือสาขา 6 ท่า เฉพาะในประเทศอินเดีย และอีกในหลายประเทศทั่วโลก โดยมี เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เดินทางไปลงนามฯ ร่วมกับ Capt. R. Venkatesh Chief Executive Officer ของท่าเรือ Chennai ณ ประเทศอินเดีย เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา อีกทั้งลงนามบันทึกความเข้าใจกับท่าเรือ Navayuga Container Terminal ท่าเรือกฤษณาปัทนัม ประเทศอินเดีย และท่าเรือฮัมปันโตตา ประเทศศรีลังกา ในลักษณะ Port-to-Port Cooperation ณ ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านการบริหารจัดการท่าเรือ การปฏิบัติการภายในท่าเรือ งานด้านการตลาด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การเชื่อมโยงเครือข่ายของท่าเรือ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจท่าเรือ เพื่อผลักดัน ให้การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้บริการขนส่งสินค้าโดยระบบตู้สินค้า เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ทางทะเลของประเทศด้วย