เปิดแล้ว!! TLACศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์

สรท.จับมือสมาคมพันธมิตรเปิดศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ คาดในปี 2566 จะสามารถแก้ไขข้อพิพาทระหว่างภาคเอกชนโดยการประนอมและการอนุญาโตตุลาการมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ ร่วมด้วย คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และกรรมการศูนย์ฯ ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และกรรมการศูนย์ฯ ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และกรรมการศูนย์ฯ และว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ โสรัตน์ นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และกรรมการศูนย์ฯ จับมือแถลงข่าวการเปิดตัว “ศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ (Thailand Logistics ADR Center: TLAC)” ภายใต้สถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้บริการระงับข้อพิพาทในกิจกรรมโลจิสติกส์การค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ โดยคาดว่าในปี 2566 จะสามารถแก้ไขข้อพิพาทระหว่างภาคเอกชนโดยการประนอมและการอนุญาโตตุลาการมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ส่งออกนำเข้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้มีความต่อเนื่อง ลดต้นทุนและระยะเวลาในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างกันให้น้อยลง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

TLAC จัดตั้งขึ้นภายใต้ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ มีวิสัยทัศน์ คือ “ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกชั้นนำด้านโลจิสติกส์ทั้งในและระหว่างประเทศ” ภายใต้พันธกิจสำคัญ ได้แก่ “1. ผลักดันและส่งเสริมให้ธุรกิจโลจสติกส์ของประเทศไทยมีมาตรการที่เป็นมิตรต่อการระงับข้อพิพาททางเลือก 2. สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกและการให้บริการของ TLAC และ 3. ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล ตามระเบียบของการระงับข้อพิพาททางเลือกของ THAC” และมีบริการ 2 ส่วน ได้แก่ “1. การให้บริการด้านคดี อาทิ 1.1. การระงับข้อพิพาทด้วยการประนอม 1.2.การระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการ 1.3.การระงับข้อพิพาทด้วยช่องทาง Online หรือที่เรียกว่า Talk DD” และ “2) การให้บริการทางด้านจัดฝึกอบรมและจัดการประชุมสัมมนา อาทิ หลักสูตรอบรมอนุญาโตตุลาการ หลักสูตรอบรมผู้ประนอม หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น”

ทั้งนี้ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ของ THAC และ TLAC คือ “กระบวนการระงับข้อพิพาทที่คู่กรณีตกลงกันเลือกบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด ข้อพิพาท โดยคู่พิพาทตกลงที่จะปฏิบัติตามคำชี้ขาดดังกล่าวนั้น” โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการศาล ซึ่งมีข้อดีที่สำคัญประกอบด้วย “1. คู่สัญญาเป็นคนเลือกอนุญาโตตุลาการ 2. อนุญาโตตุลาการจะมีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้น 3. ระยะเวลาในการพิจารณาคดีน้อยกว่า 4. คู่สัญญามีอำนาจในการกำหนดกระบวนพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการ 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการต่ำกว่า” กล่าวได้ว่า การใช้บริการระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ภายใต้ TLAC จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ เนื่องจาก 1.สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า 2.ให้บริการครบวงจรโดยมืออาชีพ และ 3. อิสระและมีมาตรฐานสากล

 TLAC ถือเป็นก้าวสำคัญของ THAC ในการให้บริการสำหรับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย 1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 2.ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ และ 3. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อใช้บริการประนอมข้อพิพาท การอนุญาโตตุลาการ ฝึกอบรม และประชุมสัมมนาได้ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ เลขที่ 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้างเอ็มควอเทียร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์. info@thac.or.th โทร. +66(0)2018 1615 เวปไซต์ https://thac.or.th

แชร์