การประชุมพาณิชยนาวีโลก ครั้งที่ 2 “ร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่สดใส”

การประชุมพาณิชยนาวีโลก (World Maritime Merchants Forum) ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีสำหรับอุตสาหกรรมการเดินเรือระดับโลก ได้จัดขึ้นที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน งานนี้ร่วมกันจัดโดยบริษัท ไชน่า เมอร์แชนท์ส กรุ๊ป (China Merchants Group), สำนักการขนส่งและโลจิสติกส์ของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง, สภาการเดินเรือกลุ่มประเทศบอลติกและนานาชาติ (BIMCO), หอการเดินเรือนานาชาติ (ICS) และสมาคมเจ้าของเรือแห่งฮ่องกง (HKSOA) โดยมีผู้ทรงเกียรติหลายท่านร่วมกล่าวสุนทรพจน์ ได้แก่ นายเหลียง ชุนอิ๋ง (Leung Chun-ying) รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน (CPPCC), นายจอห์น ลี คาชิว (John Lee Ka-chiu) ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, นายไต้ ตงชาง (Dai Dongchang) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายหยิน จงหัว (Yin Zonghua) รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานของรัฐบาลกลางประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

การประชุมพาณิชยนาวีโลก ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในหัวข้อ “ร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่สดใส” โดยมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายและโอกาสที่อุตสาหกรรมการเดินเรือต้องเผชิญในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การประชุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมการเดินเรือ พร้อมกับเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่ส่งเสริมกัน สนับสนุนความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และสร้างระบบนิเวศการเดินเรือระดับโลกที่สนับสนุนโดยห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ได้รับการปรับปรุง โดยองค์กรอุตสาหกรรมและบริษัทต่าง ๆ กว่า 120 แห่ง จากกว่า 50 ประเทศและดินแดน ครอบคลุมภาคการเดินเรือ ท่าเรือ โลจิสติกส์ การค้า การต่อเรือ และการเงิน ต่างตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

แขกรับเชิญที่เป็นตัวแทนขององค์กรและบริษัทจากต้นน้ำและปลายน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้มาร่วมกล่าวสุนทรพจน์ทั้งในงานจริงหรือแบบเสมือนจริง ซึ่งนำไปสู่การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนที่มีความหมายและลึกซึ้ง

ผู้เข้าร่วมการประชุมมุ่งเน้นไปที่หัวข้อที่เป็นประเด็นร้อน เช่น “ล้มและสร้างใหม่ – การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการเดินเรือทั่วโลกในยุคหลังโรคระบาด” และ “แบบจำลองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความฉลาดทางดิจิทัลช่วยเร่งการพลิกโฉมอุตสาหกรรมการเดืนเรือ” เพื่อส่งเสริมการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดภูมิปัญญาทางอุตสาหกรรม และสนับสนุนฮ่องกงในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการขนส่งระดับนานาชาติ

“ปฏิญญาว่าด้วยเชื้อเพลิงสำหรับเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งริเริ่มโดยบริษัท ไชน่า เมอร์แชนท์ส เอนเนอร์จี ชิปปิ้ง จำกัด (China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. หรือ CMES Shipping) และลงนามโดยบริษัทและองค์กร 40 แห่งที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในการประชุมครั้งนี้ โดยเป็นการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวร่วมมือกันจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้ให้แก่อุตสาหกรรมการเดินเรือ และเร่งกระบวนการเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุผลสำเร็จในการสร้างระบบนิเวศคาร์บอนต่ำและการลดการปล่อยมลพิษ

การประชุมพาณิชยนาวีโลก ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย 4 การประชุมย่อยในหัวข้อตลาดการเดินเรือ ท่าเรือ โลจิสติกส์ การต่อเรือและซ่อมแซมเรือ รวมถึงการอภิปรายแบบคณะที่มีการไลฟ์สดกว่า 50 รายการในหัวข้อพิเศษต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และทบทวนแนวทางใหม่ ๆ ในการบูรณาการอุตสาหกรรมและสร้างความร่วมมือจากหลายมุมมอง เพื่อพยายามทำลายอุปสรรคด้านข้อมูลและการปิดกั้นข้อมูล กระตุ้นศักยภาพของตลาด และสร้างระบบนิเวศใหม่อย่างแท้จริงที่มีการแบ่งปันข้อมูลอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ทั้งนี้ การวางแผน การกำกับดูแล และการจัดการประชุมครั้งนี้ ดำเนินการร่วมกันโดยสมาคมบริษัทจีนแห่งฮ่องกง (Hong Kong Chinese Enterprises Association) และสมาคมชิปปิ้งฮ่องกง (Hong Kong Shipping Circles Association Limited) โดยมี CMES Shipping เป็นเจ้าภาพ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wmmhk.com

แชร์