จำนวนผู้เข้าชม : 293

“อมตะ” ปลื้มคว้าเรตติ้ง AAA หุ้นยั่งยืน "SET ESG Ratings” ปี 2566 ภายใต้เกณฑ์ใหม่

ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่นยืน ยึดหลัก “All WIN”

เพื่อการเติบโตอย่างสมดุล

“อมตะ” ประกาศความสำเร็จได้รับประเมินการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน 1 ใน 34 บริษัทจดทะเบียนไทย ตามเกณฑ์ SET ESG Ratings ปี 2566 ในระดับ AAA หลังตลาดหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์วัดผลใหม่ ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน กว่า 40 ปี ภายใต้ปรัชญา “All WIN” ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
สู่บรรษัทภิบาล ด้วยหลัก ESG สู่การเป็นองค์กร ผู้พัฒนานิคมฯ เพื่อการเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธาน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผยว่า อมตะได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ AAA เป็นปีแรก และหนึ่งใน 34 บริษัท จากทั้งหมด 193 บริษัทที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ปรับเกณฑ์ การพัฒนาแบบประเมินความยั่งยืนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและแนวโน้ม ESG ที่สำคัญทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ เช่น ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน เป็นต้น จากเดิมวัดจาก THSI (Thailand Sustainability Investment)

ทั้งนี้ การจัดอันดับในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มอมตะ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนโดยรอบนิคมฯ ทั้งในนิคมฯ ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สำคัญ ในการเป็นข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน และประชาชน นำมาประกอบการวิเคราะห์และพิจารณา ควบคู่ไปกับการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน แสดงให้เห็นถึงทิศทางและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการความเสี่ยงด้าน ESG นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานต่อพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ ภายใต้หลักปรัชญา “All WIN” มุ่งส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้มีการเติบโตอย่างสมดุล

“การได้คัดเลือก SET ESG Ratings ที่ระดับ AAA เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า อมตะได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงด้าน ESG นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นพัฒนาการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล ที่ใส่ใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคมตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี และขยายผลแนวทางการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนไปยังพื้นที่การลงทุนต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก ” นายวิกรม กล่าว

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนใหม่ ภายใต้ SET ESG Ratings แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ BBB, A, AA และ AAA ตามผลคะแนนรวมจากการประเมิน ดังนี้
1. คะแนนรวมช่วง 90-100 จะจัดเป็น SET ESG Ratings ในระดับ AAA
2. คะแนนรวมช่วง 80-89 จะจัดเป็น SET ESG Ratings ในระดับ AA
3. คะแนนรวมช่วง 65-79 จะจัดเป็น SET ESG Ratings ในระดับ A
4. คะแนนรวมช่วง 50-64 จะจัดเป็น SET ESG Ratings ในระดับ BBB

แชร์