J&T เปิดคอร์ส “J&T E-LOGIS” เสริมแกร่งธุรกิจโลจิสติกส์-อีคอมเมิร์ซให้แก่นิสิต ม.เกษตรศาตร์

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “J&T E-LOGIS” เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ และอีคอมเมิร์ซ ให้แก่นิสิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

โครงการ “J&T E-LOGIS” จัดขึ้นเพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้แก่นิสิตและนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตและนักศึกษาที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษา รวมถึงการทำงานในอนาคต เนื้อหาในหลักสูตรของการอบรม จะเริ่มตั้งแต่การแนะนำให้รู้จักพื้นฐานของธุรกิจโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ ไปจนถึงกระบวนการทำงานจริงในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อให้นิสิตและนักศึกษาได้ร่วมสนุกเพื่อชิงของรางวัลต่างๆ มากมายจาก เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อีกด้วย

นอกจาก คุณมนัสวีร์ ศรัทธานุศาสตร์ และคุณศิริพรรณ เบี้ยวทุ่งน้อย ตัวแทนจากเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยจะบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดส่งพัสดุ เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจ รวมถึงให้คำแนะนำสำหรับเตรียมความพร้อม เพื่อการทำงานในสายงานโลจิสติกส์แล้ว ยังได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการ มีธรรม ณ ระนอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคณะทำงานพัฒนาบุคลากรโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และคุณกันตภณ พร้อมมูล หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ จากช้อปปี้ ประเทศไทย ในฐานะวิทยากรรับเชิญมามอบความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งพัสดุและอีคอมเมิร์ซในปัจจุบัน อาทิ แนวโน้มการเติบโตของอีคอมเมิร์ซที่ส่งผลต่องานโลจิสติกส์ในประเทศไทยและเอเชีย และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานโลจิสติกส์ในปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในอนาคต เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาและการทำงานในสายงานโลจิสติกส์ในอนาคต

มีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ กล่าวว่า “สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบหลายด้านต่อเศรษฐกิจโลก แต่กลับมีส่วนช่วยให้ธุรกิจขนส่งและอีคอมเมิร์ซเติบโต เนื่องด้วยผู้คนส่วนใหญ่ใช้บริการทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากผลประกอบการของ B2B ที่ลดลง แต่ B2C กลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต กล่าวเสริมว่า “ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของแผนกใดแผนกหนึ่ง”

ในปัจจุบัน ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่จะสามารถช่วยพัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ยั่งยืนได้ จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ในสถานศึกษา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ทั้งจากนิสิต คณะอาจารย์ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะที่ เจแอนด์ที เอ็กเพรส คือหนึ่งในผู้ให้บริการ ขนส่งพัสดุระดับโลกที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยทำธุรกิจหลักด้านการจัดส่งพัสดุด้วยความรวดเร็วและให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นิสิตจะสามารถนำความรู้ความสามารถจากการอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและนำไปต่อยอดสำหรับโอกาสการทำงานในอนาคตได้

แชร์