จีเอเบิล ชี้ PEOPLE TRANSFORMATION หัวใจสำคัญในการพลิกโฉมคนสู่ยุคดิจิทัล ปลุกองค์กร กระตุ้นคน ให้พร้อมรับกระแสความเปลี่ยนแปลง

บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้าน “Tech Enabler” ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติผ่านดิจิทัลไอทีโซลูชันที่ทันสมัย ยกทัพผู้บริหารร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ดีๆภายในงาน Thailand HR Tech 2024 เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน นำโดย ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้หัวข้อ Winning The War For Talent With Technology และนางฐิติกานต์ กฤษณวิภาคพร รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายใต้หัวข้อ Road to Transformation: How to Shift the Strategy to People Action  โดยชี้ให้เห็นว่าขณะนี้ ทุกองค์กรกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบใหม่ในการปฏิรูปธุรกิจ (Business Transformation) เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุค Digital Transformation การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องมีการวางแผนและปรับกลยุทธ์ให้พร้อมรับมือกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเลือกนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาปรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร เพิ่มพูนทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระตุ้นและเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากร เพราะการทำ People Transformation คือกลไกสำคัญที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในยุค Digital Disruption ที่ทุกองค์กรต่างมุ่งสู่การทำ Digital Transformation นอกจากการปรับกลยุทธ์ การลงทุนทางด้าน Technology รวมถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว ปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ความสำเร็จนี้ก็คือ คน (People)  ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ด้วยเหตุนี้งานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมีบทบาทสำคัญกับองค์กรมากกว่าในอดีต ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ทีม HR วางแผนและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น รวมถึงสร้างกลยุทธ์ในการดึงดูดพนักงานให้ร่วมสร้างการเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ในฐานะที่จีเอเบิลเป็น Tech Enabler Company ที่มุ่งหวังจะช่วยลูกค้าทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติแบบครบวงจร ยังมีบริการให้คำปรึกษาดิจิทัลโซลูชันด้าน HCM ที่พร้อมให้บริการลูกค้าองค์กรที่ต้องการการบริหารบุคลากรแผนกต่างๆ ในองค์กรยุคปัจจุบันได้หลากหลายฟังก์ชันการทำงานบนแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งนอกจากจะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้รวดเร็ว ยังช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับพนักงานในการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับองค์กร เพิ่มขีดจำกัดในการแข่งขันให้พร้อมสอดรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต”

นางฐิติกานต์ กฤษณวิภาคพร รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเกิด Business and Organization Transformation ทำให้องค์กรต้องมุ่งสู่การทำ People Transformation ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่โลกยุคใหม่ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ความสำเร็จคือ “บุคลากรในองค์กร” เพราะเป็นหัวใจสำคัญของทุกองค์กร จีเอเบิล มองว่าสิ่งสำคัญคือการทรานส์ฟอร์ม “บุคลากรให้พร้อม” ดังนั้น ทุกองค์กรควรเร่ง
Upskill – Reskill บุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรด้วย แน่นอนว่าการนำเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เข้ามาอำนวยความสะดวกให้บุคลากรเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งเทคโนโลยีนั้นสามารถช่วยปรับขั้นตอนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และตอบโจทย์รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปได้ดีเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรในอนาคตมากขึ้นเท่านั้น จึงอยากจะนำเสนอ Framework 4 เรื่องสำคัญที่จีเอเบิลได้นำมาใช้ในการทำ People Transformation
ให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้

1. Tools  จีเอเบิลได้นำเทคโนโลยี Human Capital Management Application ระดับโลกอย่าง Workday เข้ามาช่วยองค์กรในการดูแลพนักงานตั้งแต่ก่อนเริ่มเข้าทำงานด้วยการสร้าง Onboarding Experiences ที่ดี มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ people manager ทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับทีมงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในแพลตฟอร์มเดียวบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงอนุมัติงานได้จากทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะอยู่ในออฟฟิศหรือนอกออฟฟิศถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดขั้นตอนงานต่างๆ ไปได้ไม่น้อย ทำให้พนักงานมี Work Life Fit ที่เหมาะสมสำหรับ
แต่ละคนและมีความสุขมากยิ่งขึ้น

2. Development จีเอเบิลมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นที่ 3 องค์ประกอบหลักได้แก่ 1. Core Program หลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาตาม G-Able Competency สำหรับพนักงานทุกคน 2. Enablement Program โปรแกรมที่ช่วยติดอาวุธเสริมพิเศษตามสายงาน 3. การสร้าง G-Able Leader หลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Skill) ตั้งแต่ระดับ Team Leaderระดับ First Time Manager ไปจนถึงระดับ Management

3. Happy Workplace สิ่งที่จีเอเบิลให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้าง Happy Workplace ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของพนักงานผ่านการสร้างความสุขทั้ง 8 ด้าน

4. Self-Transform นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตัวเอง โดยเริ่มจากวินัยและพฤติกรรมในทุกๆ วัน เพราะเชื่อว่าวินัยจะช่วยผลักดันให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าแค่การสร้างแรงบันดาลใจ จึงได้รังสรรค์กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ 1. 21 Days Challenge 2. ชวนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตลอดปี  เพื่อให้เกิดการสร้างวินัยในตัวเอง  และรู้ว่าตัวเองยังมีศักยภาพในการทำสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายอีกมากมาย” “การสร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กรอยู่รอด คือ การเริ่มพลิกโฉมตัวเองก่อนเพื่อให้พร้อมเผชิญกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญต้องลงมือทำทันที  เพราะการทำ People Transformation เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่องค์กรทั่วโลกต่างให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปองค์กร  และการเตรียม “บุคลากร” ให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และมี Mindset ที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้ทุกย่างก้าวของธุรกิจเดินหน้าได้อย่างเติบโตและยั่งยืน” ดร.ชัยยุทธ จีเอเบิล กล่าวทิ้งท้าย

แชร์