อมตะ วีเอ็น (AMATAVN)จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2566

ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ  อาคารกรมดิษฐ์ กรุงเทพฯ

แชร์