“สมาคมเพื่อนชุมชน” สานต่อโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School ขยายกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนเชิงนิเวศตามแผนพัฒนาประเทศ ต่อเนื่อง

สมาคมเพื่อนชมชน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) และโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายในปีนี้ ภาคีเครือข่ายทั้งหมด มีแนวความคิดร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่มาบตาพุดคอมแพล็กซ์ให้มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแผนพัฒนาประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว อันประกอบไปด้วย บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ Eco School เริ่มด้วยการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความรู้ ปลูกฝังการเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้กับคณะครูและบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ให้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD : environmental sustainable development) มีคณะครู เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 120 คน
ณ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

นายอนุลักษณ์ ถนอมสิทธิกุล ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชมชน เปิดเผยว่า โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือที่เรียกกันว่า Eco School เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนด้านการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการระหว่างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้จากการลงมือทำ เริ่มต้นจากการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไปสู่ชุมชนรอบข้าง ซึ่งสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมมือกับสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ได้ขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากจากโรงเรียนวัดกรอกยายชา ขยายพื้นที่การพัฒนาไปยังโรงเรียนวัดตากวน และในปีนี้ที่โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ทั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนและถ่ายทอดให้กับนักเรียน สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึก ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กๆ สามารถนำความรู้ติดตัวไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงเกียรติทั้ง 3 ท่าน มาให้ความรู้ ได้แก่
1) อาจารย์วรนิษฐ์ วรพรธัญพัฒน์
อาจารย์พิเศษ สำนักการศึกษาแบบองค์รวม สถาบันอาศรมศิลป์
2) ผอ. เรืองกิตติ์ สุทธิวิรัตน์
ผู้อำนวยการโรเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก และ
3) ผอ. นิศารัตน์ พานทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฏร์บำรุง

แชร์