“คมส่งฝัน ปีที่ 1” คัดเลือกนักศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์ 11 คน มอบทุนรวม 1.1 ล้านบาท

          เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการคมส่งฝัน ปีที่ 1 โครงการมอบทุนแบบให้เปล่า โดย นายคมสันต์ ลี CEO หนุ่มไฟแรง ผู้ปลุกปั้น Start up ยูนิคอร์นไทย แฟลช เอ็กซ์เพรส จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 11 คน โดยปีแรกของการรับสมัครมีนักศึกษาสนใจขอรับทุนฯ กว่า 2,000 คน ผ่านการคัดเลือก จำนวน 150 คน และเข้าหลักเกณฑ์ได้รับทุนพียง  11 คน โดยทั้ง 11 คนที่ได้รับทุนในปีนี้ได้เลือกศึกษาในสาขาอาชีพ และคณะที่ขาดแคลนของประเทศไทย อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นต้น

            นายคมสันต์ ลี กล่าวว่า ในปีนี้โครงการฯ ได้ผู้ผ่านเกณฑ์เพียง 11 คน จากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 2,000 คน เนื่องจากประวัติของหลายคนที่ส่งมายังไม่เข้าเกณฑ์ของโครงการ ทั้งเรื่องฐานะทางบ้าน และสาขาวิชาที่เลือกเรียน โดย ทุนคมส่งฝันนั้นเป็นทุนที่ให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไขว่าเมื่อเรียนจบแล้ว จะต้องกลับมาทำงานเพื่อชดใช้ทุนแต่อย่างใด ทีมงานทุกคนตั้งใจทำโครงการนี้ขึ้นด้วยเล็งเห็นคุณค่า และโอกาสทางการศึกษา อยากเห็นเยาวชนไทยสามารถการเข้าถึงการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเป้าหมายของเรามีเพียงอย่างเดียว คือ ให้เยาวชนทั้ง 11 คน ได้ศึกษาจนจบปริญญาตรี และเมื่อศึกษาจบจะได้มาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะออกมาช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ รวมถึงการส่งต่อความรู้ และทำประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้อื่น

            โครงการคมส่งฝัน เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแก่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  และเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยมีเป้าหมายสำคัญในการที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย โดยทุนฯ ดังกล่าว แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 2 ภาคการศึกษา และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ จะได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี จนกระทั่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรในระยะเวลาที่คณะหรือสาขาวิชากำหนด  สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีความสนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการ “คมส่งฝัน ปีที่ 2” สำหรับปีการศึกษาหน้า สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook : Komscholarship

แชร์