“ท่าเรือประจวบ” จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา

“ท่าเรือประจวบ” จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ภายใต้โครงการ "PPC Care ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา" นำร่องปูพื้นฐานในสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอบางสะพาน หวังต่อยอดบูรณาการการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยรอบ

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมมือกับ บริษัท ยังบลัด จำกัด จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการ "PPC Care ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา" โดยมีนางสาวสกาวเดือน  อนันวรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสำราญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา พร้อมนำนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ยังบลัด จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากร และนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และเข้าใจในหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันทั้งต่อตัวเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกวิธีก่อนมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 80 คน

ในโครงการ “PPC Care ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา” เป็นการฝึกปฏิบัติจริงการทำ CPR หากเกิดเหตุฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้สำลักอาหาร CHOKING เพื่อรณรงค์ให้บุคคลากรและนักเรียนเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้คนมีความสามารถในการช่วยชีวิตกันได้มากขึ้น โดยมุ่งหวังต่อการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต
ทั้งนี้หลังจบการอบรมนางสาวธิดารัตน์ ทองพิมพ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบ และนางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ และพนักงานบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมมอบกระเป๋าปฐมพยาบาล พร้อมยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนางสาวสกาวเดือน อนันวรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสำราญ ไว้ใช้งานที่โรงเรียน โดยการฝึกปฏิบัติมีการให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ และร่วมเล่นเกมส์สอดแทรกไปกับกิจกรรมสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วม

แชร์