SCG รับ 9 รางวัลความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการองค์กรโดดเด่นด้านผู้นำ ทรัพยากรบุคคล 20 ปีซ้อน

            เอสซีจี รับ 9 รางวัล จากงาน TMA Excellence Awards 2022  ประกอบด้วยรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 หรือองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ  ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม 2 รางวัล  สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence)  ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 รางวัลความเป็นเลิศ Thailand Digital Excellence Awards สาขา company of the future และ 5 รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า-การบริการ (Product / Service Excellence)  ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence)  ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence)  และความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) จำนวน 2 รางวัล โดยเอสซีจี และบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด รวมทั้งรางวัล SMEs Excellence Awards ระดับดีเด่น จากการสนับสนุนองค์กรขนาดเล็กหรือกลางให้ดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง  ร่วมกับ บริษัท ซีเอ็นไอ เอ็นจิเนียริงซัพพลาย จำกัด

           รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี

            9 รางวัลข้างต้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพนักงานเอสซีจีที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ โซลูชันที่หลากหลายและครบวงจร ตอบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที พร้อมรับมือและเดินหน้าแก้วิกฤตโลกร้อน ตามแนวทาง ESG 4 Plus ด้วยการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แชร์